Tanja Launicke Stretch 1 Stretch 2 Stretch 3 Stretch 4 Parivritta Parshvakonasana Garudasana Marichyasana C Hanumanasana Ardha Matsyendrasana Janu Shirshasana Chaturanga Dandasana Urdhva Mukha Svanasana Upavistha Konasana Bakasana Padmasana Baddha Padmasana Nadelöhr Natarajasana Meditation Namasté Geschafft!